Räsästen Sukuyhdistys ry
 

Tietosuojaseloste


1. Rekisterin nimi

Räsästen sukututkimusrekisteri ja yhdistyksen jäsenrekisteri
2. Rekisterinpitäjä
Räsästen Sukuyhdistys ry
3. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteyshenkilöt rekisteriasioissa
Sukututkimusrekisteri:
Juhani Räsänen, DNA-koordinaattori, hallituksen jäsen
juhanimr@elisanet.fi
puh. 050 368 1976
Jäsenrekisteri:
Matti Räsänen, rahastonhoitaja/jäsenvastaava, hallituksen jäsen
mattikrasanen@gmail.com
puh. 040 809 4908
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukua koskevien suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen sukututkimusrekisteriin. Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen.
Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen.
5. Rekisterin tietosisältö
Sukututkimusrekisteri
suku- ja henkilöhistoriallisen tutkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot
tiedot on saatu osittain rekisteröidyiltä itseltään ja osittain viranomaisen henkilörekisteristä (väestötietojärjestelmä ja evankelis-luterilaisen kirkon kirkonkirjoista) sekä arkistoista ja painetuista lähteistä
Jäsenrekisteri
yhdistyslain mukaiset henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään
6. Tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.
7. Tietojen säilytys
Sukututkimusrekisteri
henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä ylläpitää sukututkimusrekisteriä
sen jälkeen rekisteri siirretään yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin tai hävitetään
Jäsenrekisteri
henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen ja poistetaan jäsenyyden päätyttyä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain ne henkilöt käsittelevät tietoja, kenen tehtävänkuvaan se kuuluu.
9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröity voi pyytää mahdollisuutta tarkistaa omat tietonsa.  Tietojen tarkastusta tai oikaisua varten tulee pyyntö lähettää rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa pyytäjän henkilöllisyys. Virheellinen tai tarpeeton tieto oikaistaan tai poistetaan.
Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään merkintä rekisteriin.
Lakiperusteet:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016
Henkilötietolaki 523/1999
Yhdistyslaki 503/1989